Hvad er Find.dk?

Brugervilkår

Find.dk brugervilkår

Find.dk er ejet af CryLemon ApS, CVR-nummer 35229744.
Find.dk er en webservice bygget på Sharetribe platformen. De generelle vilkår for Sharetribe gælder også for brugen af Find.dk

Find.dk er en markedsplads med social medietjeneste, der giver sine brugere mulighed for at oprette og ændre i private- og firma annoncer samt profiler og kommunikere med andre brugere. Find.dk må kun bruges i overensstemmelse med disse brugervilkår, samt brugsbetingelserne for vores partner Sharetribe.

Find.dk og Sharetribe forbeholder sig retten til at ændre hele eller dele af disse vilkår, uden yderligere grund eller særskilt at meddele brugerne herom. Ændringer til disse vilkår vil blive publiceret på Find.dk.

Find.dk og Sharetribe forbeholder sig retten til at ændre vores vilkår uden yderligere grund. Brugsbetingelserne for Sharetribe kan til enhver tid findes på Sharetribes hjemmeside: www.sharetribe.com

Indholdsrettigheder
Brugerne beholder selv retten til al tekst, billeder og andet indhold, som de opretter i tjenesten. Brugerne tillader andre at anvende indholdet i overensstemmelse med tjenestens art og giver endvidere Find.dk retten til at arkivere oplysninger og data og foretage ændringer, der er nødvendige for tjenesten. Find.dk har ret til at fjerne alt materiale, hvis vi finder det nødvendigt.

Ansvarsfraskrivelse
Der gives ingen garantier for, at Find.dk tjenesten fungerer. Brugerne er selv ansvarlige for deres handlinger på Find.dk, og de bør vurdere pålideligheden af andre brugere, før de handler med dem. Find.dk kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader, der er påført brugeren. Brugeren må ikke gemme information eller data i tjenesten og så forvente, at de forbliver der.

Fjernelse af en bruger
Find.dk og Sharetribe har ret til at fjerne enhver bruger fra Find.dk og opsige deres brugsret til tjenesten uden nogen specifik grund og uden at være erstatningspligtig.

Vilkår for annoncer og profiler
Find.dk publicerer information om blandt andet privatpersoner og firmaer mm. gennem tjenesten på www.find.dk. Informationen kommer fra firmaer og privatpersoner der opretter profiler og annoncer online på Find.dk

Find.dk brugervilkår er gældende for brugeres tilføjelser til og ændring af profiler og annoncer i form af tekst, billeder eller andet indhold, der angives af brugere via Find.dk.

Samtykke til behandling af personoplysninger
De oplysninger, som en bruger tilføjer eller ændrer, anses af Find.dk for brugerens aktuelle kontaktoplysninger og oplysningerne vil derfor blive publiceret via de tjenester, der stilles til rådighed af Find.dk og CryLemon ApS.

Brugeren giver sit samtykke til, at de kontaktoplysninger og annoncer, der angives af brugeren bliver gjort tilgængelige via tjenester, der stilles til rådighed af Find.dk. Brugeren kan til enhver tid rette eller fjerne de oplysninger, der vedrører brugeren og dennes profil samt annonce.

Brugeren er forpligtet til ved sin brug af Find.dk alene at angive korrekte og aktuelle oplysninger om sig selv eller oplysninger om firma hvor brugeren, fungere som ejer eller medarbejder i det pågældende firma med rettighed til at angive oplysningerne om firmaet. Brugeren forpligter sig samtidig til ikke at angive oplysninger, der er ulovlige, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

Såfremt Find.dk bliver bekendt med, at brugeren har afgivet urigtige oplysninger, kan Find.dk til enhver tid og uden forudgående varsel afbryde eller ophæve brugerens adgang til Find.dk tjenester samt fjerne brugerens oplysninger.

Billeder
Private profilbilleder må alene afbillede den bruger, hvis kontaktoplysninger billedet er angivet i forbindelse med. Billedet skal være klart og tydeligt, og må ikke inkludere andre personer end den pågældende bruger.

Firma profilbilleder må alene afbillede det firma eller firma’s logo, hvis kontaktoplysninger billedet er angivet i forbindelse med. Billedet skal være klart og tydeligt, og må ikke inkludere andre personer, firmaer, loger end den pågældende bruger eller det pågældende firma har retten til.

Brugeren garanterer at ved al brug af billeder, har bruger alle rettigheder til de angivne billeder, samt indholdet på billederne, som er nødvendige for at Find.dk kan benytte billederne, samt at billedet ikke krænker andres immaterielle rettigheder eller andre rettigheder, produkter, firmaer, logoer eller andet.

Endvidere garanterer brugeren, at de billeder som brugeren uploader til Find.dk, ikke på nogen måde er ulovlig, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

Ansvar for oplysninger
Find.dk forsøger i rimelig omfang at tilse at brugerens oplysninger er korrekte. Find.dk giver dog ikke nogen garanti for eller påtager sig noget ansvar vedrørende oplysningernes korrekthed eller indholdet af annoncer i øvrigt.

Den bruger, der opretter en profil eller en annonce er selv ansvarlig for, at disse publiceres i overensstemmelse med disse brugervilkår, herunder at alle profiler og annoncer er korrekte i alle henseender.

Brugere, der angiver oplysninger via Find.dk garanterer rigtigheden heraf og følgende krav er gældende:

  • En oplysning må kun udleveres af den bruger som oplysningen vedrører.
  • En oplysning skal kun omfatte den bruger, der udleverer oplysningen.
  • Oplysningerne skal være rigtige, korrekte og aktuelle.
  • Oplysninger må ikke være krænkende, hånende, ulovlige, provokerende, vulgære, ærekrænkende, racistiske eller på anden måde være skadelige, anstødelige eller upassende.
  • Brugeren må ikke ved at udlevere oplysninger på Find.dk tjenester eller på anden måde igennem tjenesten udlevere tredjemands private informationer, herunder adresser, telefonnummer, e-mailadresser, personnummer og kreditkortsnummer, billeder, links eller alias.
  • Brugeren må ikke true, bagtale, chikanere eller på anden måde krænke tredjemand.

Brugere der udleverer oplysninger, garanterer og accepterer at oplysninger som angives, ikke på nogen måde medfører brud på tavshedspligt eller krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.

Find.dk forbeholder sig retten til ikke at publicere oplysninger og uden foregående varsel at fjerne oplysninger, der er i strid med ovenstående, eller som på anden måde af Find.dk bedømmes som upassende.

Brugere skal skadesløsholde Find.dk for ethvert direkte eller indirekte tab som Find.dk måtte blive påført, herunder i form af erstatning eller kompensation til tredjemand, som Find.dk måtte blive pålagt at betale som følge af Find.dk brug eller publicering af oplysninger, der er tilvejebragt af brugeren.

Foranstaltning mod ulovligt brug og udlevering af fejlagtige oplysninger
Find.dk ser meget alvorligt på al brug af Find.dk tjenester, der er i strid med gældende lovgivning. Find.dk har derfor etableret foranstaltninger mod brugere, der måtte foretage sådan brug. Find.dk forbeholder sig retten til at forhåndskontrollere, bearbejde og redigere profiler og annoncer uden forudgående kontakt med den person eller firma oplysningerne vedrører, eller uden forudgående kontakt fjerne oplysninger, som Find.dk mener, er i strid med vores vilkår, eller til enhver tid gældende retningslinjer eller på anden måde betragtes som uetisk, ulovlig, fornærmende, stødende eller på anden måde uegnet for publicering. Find.dk er ikke forpligtet til at oplyse årsag til sådan en beslutning.

Hvis en bruger af tjenesten mener at publiceret annoncer, profil eller kontaktoplysninger forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via anmeld@find.dk. Det er dog kun Find.dk som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

Find.dk forbeholder sig retten til at udelukke brugere fra Find.dk tjenester til enhver tid uden yderligere varsel.

Find.dk brugervilkår af 01-07-2022